parlament_1080x840

Public Affairs

Många företag och organisationer påverkas av politik, direkt via reglering eller indirekt via den allmänna debatten. Mediebranschen, transport och energi är exempel på branscher som länge varit både kommersiella och politiska. Omregleringar inom vård, skola och omsorg har öppnat upp för kommersiella företag i förut helt politiskt styrda områden. Den nationella politiska debatten är oftast mycket speciell med subtila skillnader i olika positioner där det krävs god fingertoppskänsla för att inte hamna fel. Deliberately bistår med både råd och åtgärder.

Läs mer om public affairs och om lobbying.

skrapor_1080x840

Corporate Communications

En organisation har relationer med en rad olika intressenter som alla spelar roll för organisationens anseende och handlingsfrihet. Det som skett de senaste åren är dessutom att den mediemiljö som tidigare var tämligen homogen och möjlig att överblicka, utvecklas till att bli allt mer svåröverskådlig och svårbedömd. Man kan tala om mediedivergens, det vill säga det offentliga samtalet förs på alltfler ställen, samtidigt som transparensen mellan dem är hög. Spridningseffekterna är svårförutsägbara. Deliberately bistår med att skapa överblick, planera och genomföra konkreta åtgärder.

studio_1080x840

Träning och rådgivning

Det är viktigt med kunskap om hur publika debatter fungerar och hur publika relationer bör hanteras. Deliberately erbjuder utbildning, träning och annat stöd i att hantera uppmärksamhet, brist på uppmärksamhet samt arbeta med de förväntningar som finns på organisationen.